ثروت جهانی از گروه اعنباری سوئیس در سال 2015 نشان می دهد نابرابری در توزیع ثروت جهانی در حال افزایش است به طوری که 0.7درصد جمعیت کشور که در سال 2014 حدود 41درصد ثروت جهان را در اختیار داشتند، این رقم در سال 2015 به نرخ 45.2درصد افزایش یافته است.


113هزار میلیارد از ثروت کشور در دست 34میلیون نفر است که تنها 0.7درصد جمعیت بزرگسالان جهان را تشکیل می دهند. ثروت این افراد بیش از یک میلیون دلار برآورد شده است که مجموع این ثروت شامل 45.2درصد کل ثروت جهان در سال 2015 می شود. 
مالکان 54.8درصد ثروت جهان
ثروت حدود بیش از 3.3میلیارد تومان نفر جمعیت بزرگسال جهان در سال 2015 کمتر از 10هزار دلار است. 

به عبارت دیگر، تقریباً 71درصد جمعیت بزرگسال جهان توانستند سه درصد کل ثروت جهان را بدست آورند که بالغ بر هفت هزار و 400میلیارد دلار است. در حالی که در سال 2014 حدود 68.7درصد از جمعیت بزرگسالان با ثروت کمتر از 10هزار دلار کنترل سه درصد از کل ثروت جهان را در دست داشتند.   

براساس این گزارش، 31هزار و 300میلیارد دلار ثروت جهان تنها به یک میلیارد و سه میلیون نفر از جمعیت بزرگسال دنیا تعلق دارد به طوری که 21درصد از جمعیت بزرگسال در سال 2015 با انباشت 10هزار تا 100هزار دلار ثروت توانستند 12.5درصد کل ثروت جهان را به دست آورند. در حالیکه در سال 2014 جمعیت با این ثروت بالغ بر 22.9درصد بود که توانسته بودند صاحب 13.7درصد کل ثروت جهان باشند.

98.5هزار میلیارد دلار از ثروت جهان در دست 349میلیون نفر از جمعیت بزرگسال دنیا است. یعنی ثروت 7.3درصد از بزرگسالان چهان در سال جاری بین 100هزار تا یک میلیون دلار اعلام شده است که 39.4درصد کل ثروت جهان را تشکیل می دهد. 

این در حالی است که جمعیت با ثروت بین 100هزار تا یک میلیون دلار در سال 2014 حدود 7.7درصد کل جمعیت بزرگسال بود که مجموع ثروتشان بالغ بر 42.3درصد کل ثروت جهان بود.