❓روشهای رسیدگی به اختلافات مالیاتی چیست؟


1️⃣ از طریق ممیز کل

طبق مقررات ماده (238) قانون مالیاتها در مواردی که مودی نسبت به برگ تشخیص ابلاغ شده معترض باشد، به شرط رعایت نکات قانونی در اولین گام میتواند جهت رفع اختلاف به اداره امور مالیاتی مراجعه و کتباً تقاضای رسیدگی مجدد نماید. رییس امور مالیاتی (ممیزکل)، به موضوع رسیدگی و با توجه به اسناد و مدارک ابرازی اعلام نظر مینماید.


2️⃣ هیات حل اختلاف بدوی

در حالی که مسئول مربوطه (رییس امور مالیاتی یا ممیز کل) با مودی به توافق نرسند و همچنین در مواردی که برگ تشخیص بر اساس مقررات تبصرههای ماده (203) و ماده (208) قانون مالیاتها به مودی ابلاغ گردد (ابلاغ قانونی)، پرونده مالیاتی به موجب ماده (244) قانون، جهت حل و فصل موضوع به هیات حل اختلاف مالیاتی بدوی ارجاع میگردد.


3️⃣ هیات حل اختلاف تجدید نظر

در مواردی که ماموران مالیات یا مودیان نسبت به آراء صادره از سوی هیات حل اختلاف بدوی معترض باشند، میتوانند بر اساس ماده (247) قانون، ظرف بیست روز از ابلاغ رای مذکور کتباً تقاضای رسیدگی در هیات حل اختلاف تجدید نظر را نمایند. البته مودی مکلف است نسبت به پرداخت مالیات مورد قبول خویش در مهلت تعیین شده اقدام نماید.


4️⃣ هیات ماده 216

مرجع حل اختلاف مالیاتی دیگری که به موجب قانون مالیاتها، مودیان میتوانند جهت رفع اختلافات خویش به آن مراجعه نمایند هیات موضوع ماده (216) میباشد.


5️⃣ شورای عالی مالیاتی

بر حسب ماده (251) قانون مالیاتهای مستقیم مودی یا اداره امور مالیاتی میتوانند ظرف یکماه از تاریخ ابلاغ رای قطعی هیات حل اختلاف مالیاتی به استناد عدم رعایت قوانین و مقررات موضوعه یا نقص رسیدگی، با اعلام دلایل کافی به شورای عالی مالیاتی شکایت و نقض رای و تجدید رسیدگی را درخواست نماید.


6️⃣ دیوان عدالت اداری

دیوان عدالت اداری که زیر نظر قوه قضائیه بوده و در تهران مستقر میباشد آخرین مرحله دادخواهی برای رفع اختلافات مالیاتی محسوب میشود.
💯 wispi.me/economicnewsir

🔴 http://samco.blog.ir