بر اساس گزارشات دریافتی پس از جلسه فدرال رزرو در ماه دسامبر اقتصاد آمریکا با روندی متعادل رشدهایی را در نیمه اول سال  پی گرفته است  . در ماه های اخیر بازارهای کار در آمریکا با روندی  متغیر حرکت کرد ه اند اما نشانه هایی از روند رو به رشد بازارهای کار در ماه های پیش رو حکایت دارد . نرخ بیکاری کاهش داشته است اما کماکان بالا باقی مانده است . مخارج خانوار ها و سرمایه گذارای های ثابت در بخش مشاغل پیشرفت داشته اند و اما بخش مسکن نیز با روندی آرام تر تقویت شده است . سیاست های پولی رشد اقتصادی را محدود کرده اند. نرخ تورم در زیر هدف تعیین شده از سوی کمیته سیاست گذاری بانک مرکزی آمریکا باقی است اما انتظارات تورمی بلند مدت تر با ثبات باقی مانده است .

مطابق با مباحث قانونی کمیته سیاست گذاری فدرال رزرو به دنبال رسیدن به حداکثر استخدامیان و نیز ثبات قیمتی است . این نهاد انتظار دارد با سیاست های مناسب تطبیقی رشد اقتصادی از روند اخیر پیشرفت هایی را نشان دهد و نرخ بیکاری به تدریج به جایی که این نهاد بحث های طولانی بر سر آن داشته است برسد .فدرال رزرو معتقد است که ریسک های  چشم انداز اقتصادی و بازارهای کار بیش از هر زمانی متعادل شده است.  این کمیته بر این عقیده استوار است که باقی ماندن نرخ تورمی در زیر ۲ درصد ریسک هایی را برای عملکرد اقتصاد پدید می آورد اما بر همین اساس معتقد است که در میان مدت نرخ تورمی به مسیر مورد نظر بازمی گردد .

با توجه به مستحکم سازی شرایط مالی فدرال در یک سال گذشته این نهاد شاهد بهبود هایی در فعالیت های اقتصادی و اوضاع بازارهای کار بوده است فدرال رزرو معتقد است در فعالیت های اقتصادی جاری و بازارهای کار روند تقویت در جریان است. با توجه به پیشرفت های اخیر و برای جمع آوری روند رو به ترقی در ادامه و با هدف دستیابی به حداکثر استخدامیان و بهبود چشم انداز بازارهای کار , فدرال رزرو تصمیم گرفته است تا کاهش های بعدی را در میزان سرمایه خرید خود ایجاد کند. با آغاز ماه فوریه میزان سرمایه خرید اوراق بهادار رهنی این نهاد به ماهانه ۳۰میلیارد دلار به جای ۳۵ میلیارد دلار قبل و اوراق قرضه دولتی به ۳۵ میلیارد دلار به جای ۴۰ میلیارد دلار قبل خواهد رسید. این نهاد به سیاست های جری در بازخرید پرداخت های قانونی به آژانس های وامی و آژانس های اوراق بهادار رهنی و نیز به ایفای نقش در حراج های اوراق قرضه ادامه خواهد داد تصمیم این نهاد در افزایش و نگاهداری از اوراق بهادار بلند مدت تر می تواند فشار های بلند مدت تر نرخ بهره پایین را نزولی باقی بگذارد , از بازارهای اوراق بهادار حمایت کند و کمک کند تا شاهد شرایط تطبیقی در مسیر بازارهای مالی باشیم که این روند می تواند به بازیابی قدرتمند اقتصادی بینجامد و کمک کند تا تورم در طول زمان با تعهدات نرخ بهره ای دوگانه این کمیته تطبیق یابد.

این نهاد به دقت اطلاعات واصله از شرایط اقتصادی و پولی را در ماه های پیش رو را زیر نظر خواهد داشت . این نهاد از سیاست خرید اوراق قرضه و دیگر ابزارهای سیاست پولی متناسب خود تا زمان بهبود در بازارهای کار و تثبیت قیمت ها دفاع می کند .  در صورتی که اطلاعات به دست آمده از ادامه  روند بهبود مورد نظر این نهاد در بازارهای مالی خبر دهد و نرخ تورم در طول زمان نیز به سمت هدف بلند مدت این نهاد پیش برود , فدرال رزرو  آمادگی دارد تا سیاست های مالی خود را در نشست های خود در ماه های پیش رو کاهش دهد. سیاست های سرمایه خرید این نهاد مسئله از پیش تعیین شده نیست و تصمیمات این کمیته می تواند با توجه به چشم انداز بازارهای کار و نرخ تورم با تغییراتی روبرو گردد.

برای ادامه حمایت  در مسیر رسیدن به حداکثر استخدامیان و ثبات قیمتی کمیته سیاست گذاری فدرال رزرو, امروز بر چشم انداز باقی ماندن بر سیاست های به شدت تطبیقی خود در زمان مورد نظر پس از پایان سیاست های سرمایه خرید  و ثبات در روند بازیابی اقتصادی تاکید می کند و به طور ویژه تصمیم دارد تا محدوده هدف برای نرخ بهره بانکی بین  ۰ تا ۲۵ صدم درصد باقی بماند و بر این عقیده استوار است که نرخ بهره بانکی تا زمان رسیدن نرخ بیکاری به  ۶٫۵ درصد و نرخ تورم به رقمی تا ۰٫۵ درصد بیشتر از هدف ۲ درصدی بین ۱ تا ۲ سال و مهار شدن انتظارت تورمی بر همین منوال باقی باشد . برای تعیین اینکه تا چه زمانی سیاست های به شدت تطبیقی مالی باقی خواهد ماند این نهاد دیگر اطلاعات را مد نظر قرار می دهد که شامل داده های بیشتری از بازارهای کار , نشانه های فشار های تورمی و انتظارات تورمی و خوانش ها از روند پیشرفت اقتصادی می شود . زمانی که این نهاد تصمیم بگیرد سیاست های تطبیقی را از میان بردارد باید شاهد رسیدن به توازن در اهداف حداکثر استخدامیان و نرخ تورم ۲ درصدی باشیم .

کسانی که به این بیانیه رای داده اند : بن برنانکه _ریاست بانک – آقایان و خانم ها دادلی , فیشر , کوچرلاکوتا,  پیانالتو , پاول ,  پلازر  ,پاول, استین , تارالو , جنت یلن (ریاست آتی)