جدیدترین گزارش از وضعیت درجه آزادی اقتصاد کشورها حکایت از آن دارد که نمره ایران در مجموع 5 متغیر بررسی‌شده بهبود یافته است. این گزارش که از سوی موسسه تحقیقاتی فریزر منتشر شده با بررسی روندهای مثبت و منفی اقتصاد ایران از ارتقای وضعیت در سه شاخص خبر داده است. براساس این گزارش نمره آزادی اقتصادی ایران از 10/ 5 در سال گذشته به 43/ 5 بهبود یافته است. این بهبود وضعیت محصول تقویت سه شاخص دسترسی به نقدینگی، آزادی تجارت بین‌المللی و قوانین مربوط به اعتبارات، بازار کار و تجارت، بوده؛ اما در دو شاخص اندازه دولت و ساختارهای قانونی روند طی‌شده منفی بوده است.